Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for voldtægt

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have voldtaget en 14-
årig pige, idet han skulle have udnyttet, at hun som følge af beruselse lå og sov og mod
hendes samtykke gennemførte et samleje med hende.

Nægtede voldtægt – erkendte samleje

Den tiltalte nægtede at have voldtaget den 14-årige pige, men erkendte, at han havde haft
samleje med hende og gjorde gældende, at dette var sket frivilligt. Han vidste ikke, hvor
gammel pigen var.

Den 14-årige pige var forud for hovedforhandlingen videoafhørt, og videoen blev afspillet i
retsmødet. Herudover var der til retsmødet indkaldt et vidne, der angiveligt skulle være
kommet ind i det rum, hvor parterne var, mens samlejet foregik, ligesom dette vidne skulle
have optaget en film af parterne efter, at han kom ind i værelset. Vidnet mødte ikke, og anklageren frafaldt at føre vidnet.

Den film, som angiveligt skulle være optaget, var ikke tilvejebragt i sagen, idet den skulle
være blevet slettet. Advokat Dickmeiss gjorde på denne baggrund gældende, at der ikke
var ført det fornødne bevis i sagen, idet forurettedes forklaring ikke på nogen måde var understøttet.

Ingen lægelige beviser

Der forelå ingen lægelige oplysninger, der støttede mistanken og der var ikke ført vidner, der kunne bekræfte, at samlejet var sket uden den forurettedes accept, ligesom der ikke forelå forklaringer, der kunne bekræfte, at forurettede havde været så beruset, at hun havde været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Herudover var det ikke bevist, at den tiltalte vidste, hvor gammel pigen var. Endelig var den film, som var omtalt i sagen, ikke tilvejebragt.

Manglende bevisbyrde fører til frifindelse

På dette grundlag gjorde advokat Dickmeiss gældende, at anklagemyndigheden ikke havde løftet sin bevisbyrde, hvorfor den tiltalte skulle frifindes.

Retten var enig med advokat Dickmeiss og frifandt den tiltalte, idet der ikke var ført det til domfældelse tilstrækkelige bevis.

Del indlæg