Dokumentfalsk

Dokumentfalsk

Du kan blive straffet for dokumentfalsk, hvis du konstruerer et dokument på falsk information til egen vindings skyld. Det spiller ingen rolle, om dokumentet er fysisk eller elektronisk – så længe, du har anvendt forfalskede oplysninger i ond tro, med henblik på at få en gevinst ud af din forfalskning, vil du blive straffet for dokumentfalsk.

Dokumentfalsk indebærer typisk, at man forfalsker en underskrift, ændrer vigtige tal i et dokument, såsom et eksamensbevis eller en kontrakt, eller misbruger en fuldmagt.

Strafferamme

Dokumentfalsk kan i særligt grove tilfælde give helt op til 6 års fængsel. Den fulde straf dømmes dog sjældent, og man ser i langt højere grad bødestraffe eller fængsel på op til 2 år. Alt dette afhænger dog typisk af den enkelte forsvarsadvokats indsats. En dygtig forsvarsadvokat vil hjælpe alle beviser frem i lyset, så du får en så mild straf som muligt.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Straffelovens § 172 om strafferammen for dokumentfalsk:

§172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.