Spirituskørsel og narkopåvirket kørsel

Hvordan dømmes man for spirituskørsel og narkopåvirket kørsel?

Straffen for spirituskørsel og narkopåvirket kørsel varierer utroligt meget. Det skyldes, at man naturligvis kan være både lidt og meget påvirket. Logisk udmunder det sig i, at straffene er højere, hvis man er mere påvirket, og lavere hvis man er mindre påvirket.

Du bliver desuden straffet hårdere, hvis du både er påvirket af spiritus og narko, f.eks. THC, det aktive stof i hash. 

Din forsvarsadvokat kan altid hjælpe dig med at finde formildende omstændigheder i din sag og hjælpe dig med at gennemskue, hvad der er op og ned.

Læs gerne denne case, hvor vi var advokat for en klient, der blev frifundet for spirituskørsel

Hvad er straffen for spirituskørsel?

Bøde for spirituskørsel

For spirituskørsel straffes du oftest med både frakendelse af kørekort og bøde. Bøden regnes ud således: Netto månedsløn gange din promille. Hvis din månedsløn er 15.000 efter skat, og din promille er 1,1, skal du altså betale 16.500 kroner i bøde.

På samme måde vil du blive straffet med 0,5 gange din månedsløn, hvis du har lav koncentration af THC i blodet, mens den vil stige til 1 gange din månedsløn, hvis koncentrationen er høj. Straffen er højere, hvis stofferne er hårdere.

Hvilken promille leder til frakendelse af kørekortet?

Din straf vil afhænge af den individuelle situation, men nogle tilfælde straffes oftest med ubetinget frakendelse af kørekortet:

  • Din promille er over 1,2, mens du fører køretøjet
  • Du kører narkokørsel med særligt skærpende omstændigheder – som f.eks. at du har indtaget et særligt bevidsthedspåvirkende stof, der påvirker din dømmekraft i særlig grad.


Du bliver straffet med betinget frakendelse af dit kørekort, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Du har kørt spirituskørsel med en promille på mellem 0,5 og 1,2


Det gælder desuden, at straffen er hårdere, hvis det ikke er første gang, du bliver straffet for et lignende forhold.

Spirtuskørsel på cykel

Reglerne for spirituskørsel på cykel er noget anderledes end dem for at køre påvirket i bil. Du kan ikke blive straffet for at køre fuld på cykel, medmindre du har kørt på en måde, der har bragt andre i fare.

Politiet vil dog ikke frakende dig dit kørekort, hvis det sker. I stedet får du en bøde, ligesom du får lov til at betale for de skader, du eventuelt har forvoldt. Bøden for at køre uforsvarligt på cykel er på 1.500 kroner og er således den højeste blandt bødetaksterne for cyklister.

Det er de færreste, der bliver stoppet for at køre fuld på cykel. På 5 år er der således kun anmeldt 47 sager.

Spirtuskørsel på el-cykel

Så længe din el-cykels motor ikke er uforholdsmæssig stor og kraftfuld, hører din el-cykel inde under lovgivningen for almindelige cykler – altså kan du få en bøde, men ikke frakendt dit kørekort.

Spirituskørsel på knallert

Hvis du kører påvirket på knallert, bliver du straffet med bøde på 2.000 første gang, 4.000 anden gang og 10 dages fængsel tredje gang. Dette forudsætter dog, at knallerten er lovlig og højest kan køre 30 km/t (en lille knallert).

I sidste ende kan du få frataget din førerret og konfiskeret din knallert.

Hvis knallertens specifikationer er anderledes end 30 km/t (altså en “stor knallert” eller bare ”knallert”), er strafferammen som udgangspunkt større i alle tilfælde.

Kommer spirituskørsel på straffeattesten?

Afgørelser om spirituskørsel kommer ikke på den straffeattest, du kan få udleveret til privat brug, og som din arbejdsgiver kan bede få udleveret.

Afgørelser om spirituskørsel vil derimod fremgå af den straffeattest, som politiet har til intern brug.  

Dækker forsikringen ved spirituskørsel?

Hvis du er tilstrækkeligt dækket ind, vil din forsikring dække de skader, du påfører andre, i påvirket tilstand. Oftest vil forsikringen dog ikke dække hverken skader på din bil eller på dig selv, der er forårsaget af spirituskørsel.

Hvis retten derimod vurderer, at spirituskørslen ikke er hovedårsagen til skaderne på din bil, vil forsikringen dog som udgangspunkt skulle dække skaderne.

Spirituskørsel, hvis du er under 21 år

Der findes ingen særregler for folk under 21 år, når det gælder spirituskørsel.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§53 – For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2 – For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

§54 – Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder

1) bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,

2) tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,

3) stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller

4) tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.