Søg
Close this search box.

Spirituskørsel og narkopåvirket kørsel

Straffen for spirituskørsel og narkopåvirket kørsel varierer utroligt meget. Det skyldes, at man kan være både lidt og meget påvirket – og straffen stiger, desto mere påvirket du er. Straffen skærpes desuden, hvis du dømmes flere gange.

Du bliver straffet hårdere, hvis du både er påvirket af spiritus og narko (hårde stoffer) og/eller hash, som der skelnes mellem.

I dette indlæg gennemgår vi typiske straffe for kørsel påvirket af hhv. alkohol, narko og hash.

Hvad er straffen for spirituskørsel?

For spirituskørsel straffes du altid med bøde og i nogle tilfælde frakendelse af kørekort. Den konkrete straf afhænger af særligt følgende faktorer:

 • Hvor mange gange du er blevet straffet
 • Hvor høj din promille er


Første gang får du en bødestraf og ubetinget frakendelse af kørekortet, hvis din promille er over 1,2. Allerede fra 2. gangs straf kan du blive idømt ubetinget fængsel, hvis din promille var tilstrækkeligt høj første gang. Tredje gang får du med sikkerhed en ubetinget fængselsstraf. 

Hvad er bøden for spirituskørsel?

Bøde for spirituskørsel regnes ud således: Netto månedsløn gange din promille. Hvis din månedsløn er 15.000 efter skat, og din promille er 1,1, skal du altså betale 16.500 kroner i bøde.

Kommer spirituskørsel på straffeattesten?

Afgørelser om spirituskørsel kommer ikke på den straffeattest, du kan få udleveret til privat brug, og som din arbejdsgiver kan bede få udleveret.

Afgørelser om spirituskørsel vil derimod fremgå af den straffeattest, som politiet har til intern brug.  

Hvilken promille leder til frakendelse af kørekortet?

Din straf vil afhænge af den individuelle situation, men nogle tilfælde straffes oftest med ubetinget frakendelse af kørekortet:

 • Din promille er over 1,2, mens du fører køretøjet
 • Du kører narkokørsel med særligt skærpende omstændigheder – som f.eks. indtagelse af et særligt bevidsthedspåvirkende stof, der påvirker din dømmekraft i høj grad.


Du bliver straffet med betinget frakendelse af dit kørekort, hvis følgende gør sig gældende:

 • Du har kørt spirituskørsel med en promille på mellem 0,5 og 1,2


Det gælder desuden, at straffen er hårdere, hvis det ikke er første gang, du bliver straffet for et lignende forhold.

Straf for hashkørsel

Straffen for hashkørsel vil afhænge af mængden af THC i blodet.

Hvor meget THC må man have i blodet under kørsel?

Har du under 0,001 mg/kg i blodet, bliver du ikke straffet. Over det, bliver du dog straffet med følgende trappemodel:

 • Lavt niveau (over 0,001-0,003): En halv månedsløn i bøde + 1 klip i kørekortet
 • Mellem niveau THC: (over 0,003): En månedsløn i bøde + betinget frakendelse af kørekort
 • Højt niveau THC: (over 0,009): En månedsløn i bøde + ubetinget frakendelse i tre år

Kommer hashkørsel på straffeattesten?

Straf for hashkørsel kommer ikke til at fremgå på den straffeattest, din arbejdsgiver kan få udleveret. Det kommer kun til at fremgå af din interne straffeattest hos politiet. 

Straf for narkokørsel

Narkokørsel straffes generelt hårdere end spirituskørsel – og det straffes også hårdere end kørsel med hash (THC) i blodet. Med narkokørsel menes altså kørsel med hårde stoffer i blodet, som f.eks. kokain, amfetamin og ecstasy.

Som udgangspunkt er der nultolerance for at køre med stoffer i blodet, og straffen vil ligge på den samme, som hvis du kørte med en promille på 1,21.

Det betyder, at du:

 • Skal betale en bøde på 1,21 gange din netto månedsløn. 
 • Får ubetinget frakendt dit kørekort i 3 år
 • Skal bestå ny teori- og køreprøve – samt et ANT-kursus, der koster 3.200 kroner. ANT står for Alkohol, Narko og Trafik

Kommer narkokørsel på straffeattesten?

Straf for narkokørsel kommer ikke til at fremgå på den straffeattest, din arbejdsgiver kan få udleveret. Det kommer kun til at fremgå af din interne straffeattest hos politiet. 

FAQ om spirituskørsel

Herunder gennemgår vi de typiske spørgsmål og svar til spirituskørsel. 

Kan man få nedsat straf for spirituskørsel?

Du kan som udgangspunkt ikke få nedsat din straf i sager om spirituskørsel.

Man kan søge om nedsættelse af bødestraffen i visse tilfælde, men dette baseres på din indkomst, der skal være under et bestemt niveau. Dermed vil det ofte ikke være relevant, da bødestørrelsen i spirituskørsel bestemmes netop ud fra din indkomst.

Hvis du er uskyldigt dømt, og/eller der mangler beviser, er det en anden sag. I disse tilfælde kan du frifindes for spirituskørsel

Spirtuskørsel på cykel

Reglerne for spirituskørsel på cykel er noget anderledes end dem for at køre påvirket i bil. Du kan ikke blive straffet for at køre fuld på cykel, medmindre du har kørt på en måde, der har bragt andre i fare.

Politiet vil dog ikke frakende dig dit kørekort, hvis det sker. I stedet får du en bøde, ligesom du får lov til at betale for de skader, du eventuelt har forvoldt. Bøden for at køre uforsvarligt på cykel er på 1.500 kroner og er således den højeste blandt bødetaksterne for cyklister.

Det er de færreste, der bliver stoppet for at køre fuld på cykel. På 5 år er der således kun anmeldt 47 sager.

Spirtuskørsel på el-cykel

Så længe din el-cykels motor ikke er uforholdsmæssig stor og kraftfuld, hører din el-cykel inde under lovgivningen for almindelige cykler – altså kan du få en bøde, men ikke frakendt dit kørekort.

Spirituskørsel på knallert

Hvis du kører påvirket på knallert, bliver du straffet med bøde på 2.000 første gang, 4.000 anden gang og 10 dages fængsel tredje gang. Dette forudsætter dog, at knallerten er lovlig og højest kan køre 30 km/t (en lille knallert).

I sidste ende kan du få frataget din førerret og konfiskeret din knallert.

Hvis knallertens specifikationer er anderledes end 30 km/t (altså en “stor knallert” eller bare ”knallert”), er strafferammen som udgangspunkt større i alle tilfælde.

Dækker forsikringen ved spirituskørsel?

Hvis du er tilstrækkeligt dækket ind, vil din forsikring dække de skader, du påfører andre, i påvirket tilstand. Oftest vil forsikringen dog ikke dække hverken skader på din bil eller på dig selv, der er forårsaget af spirituskørsel.

Hvis retten derimod vurderer, at spirituskørslen ikke er hovedårsagen til skaderne på din bil, vil forsikringen dog som udgangspunkt skulle dække skaderne.

Spirituskørsel, hvis du er under 21 år

Der findes ingen særregler for folk under 21 år, når det gælder spirituskørsel.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§53 – For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2 – For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

§54 – Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder

1) bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,

2) tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,

3) stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller

4) tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.