Vold

Vold

Juridisk skelner man typisk mellem tre typer vold: Simpel vold, grov vold og vold med døden til følge. Ofrets legeme er i fare (psykisk vold er ikke inkluderet i disse bestemmelser), og denne fysiske fare er uberettiget – det vil sige, at ofret ikke har samtykket til volden, og volden sker ikke i forbindelse med en berettiget politiforretning eller lignende.

Vold mod tjenestemand i funktion straffes desuden hårdere end vold mod private. 

Simpel vold dækker over alt fra en spytklat i ansigtet til slag og spark mod kroppen. Når man taler grov vold, taler man typisk voldsomme spark og slag mod hovedet eller angreb med våben – som for eksempel slagvåben, knive eller pistoler. Den alvorligste form for vold, med eller uden våben, har døden til følge.

Strafferamme

Simpel vold, f.eks. gadevold, straffes typisk med 30-60 dage, men kan i yderste tilfælde straffes med op til 3 års fængsel. Grov vold kan straffes med op til 6 års fængsel, mens vold med døden til følge kan straffes med op til 10 år. Hver eneste dom afhænger dog af en række betingelser:

  • Hvilken type vold, og hvilke skader har det forvoldt offeret?
  • Hvad er baggrunden for volden? Er den foregået motiveret eller umotiveret?
  • Og hvor er volden begået? Det har betydning, om volden f.eks. er foregået på et diskotek eller på gågaden.
  • Gerningsmandens historik – er vedkommende tidligere straffet?

Alle disse forhold afgør først og fremmest hvilken type vold, der skal straffes for, men også hvilken straf man får indenfor rammerne for den bestemte type vold.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§244 – Simpel vold. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§245 – Grov vold. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed

§246 – Vold med døden til følge. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.