Søg
Close this search box.

Skatte- og momssvig

Skatte- og momssvig

Hvis man bliver dømt for skatte- og momssvig, har man undladt et betale skat eller moms – enten fuldstændigt eller delvist. I sager om skatte og momssvig taler man om fiskal lovgivning.

Der er kæmpestor forskel på, hvorvidt og hvilken fiskal lovgivning overhovedet er overtrådt, fordi sagerne kan have så forskellig karakter. I sektionen herunder vil vi diskutere, hvornår/om du kan forvente en straf – og hvor stor, du kan forvente, den bliver.

Strafferamme

Her skelner man mellem over eller under 500.000, og man skelner mellem, om det er foregået systematisk inklusive omfattende dokumentfalsk og har været svært at opdage, eller om personen melder sig selv eller har været offer for dårlig rådgivning. 

Det har stor betydning for straffen, der i maksimale tilfælde kan være helt op til 8 år, men i praksis ofte vil være meget lavere. Med en god forsvarsadvokat på din side vil du have nemt ved at navigere i din sag, og du vil med stor sandsynlighed få en mindre straf.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§289 – Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.