Hæleri

Hvad er hæleri?

Der er tale om hæleri, hvis man modtager eller opbevarer varer eller udbytte, der er anskaffet på ulovlig vis. Oftest vil hæleri komme til udtryk ved handel med tyvekoster eller opbevaring af penge anskaffet ved tyvekoster.

Man kan blive straffet for hæleri i mange tilfælde. Det er både hæleri at transportere, opbevare, skjule eller hjælpe til med at få tyvekoster eller penge solgt eller bortskaffet.

Betydningen af hæleri er altså, at man for egen vindings skyld har med værdigenstande at gøre, der ikke er ens eller andres retmæssige ejendom.

Du er dermed i princippet hæler, hvis du køber en vare, der er blevet stjålet. Du skal dog vide, at den er stjålet – jævnfør næste afsnit. 

Hæleri i god tro

For at blive straffet for hæleri er det nemlig et krav, at man har haft til hensigt at udføre hæleri – altså at man handler i ond tro. Er man ikke klar over, at man er i besiddelse af noget, der er anskaffet på ulovlig vis, handler man i god tro, og det er ikke strafbart.

Det er dog stadig hæleri, hvis man starter med at handle i god tro, men senere kommer i ond tro, fordi man opdager, at man er i besiddelse af hælervarer.

Groft hæleri

Der er stor forskel på straffen for hæleri, og de største straffe gives for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Det kan f.eks. være meget systematiske bagmænd, hvis intentioner er fuldstændig klare.

Et eksempel på groft hæleri er en 56-årig mand, der blev dømt i en sag om ca. 224 millioner kroner.

Eksempel på dom: Mor anklaget for hæleri

Et af de bedst kendte eksempler fra medierne er denne mor til en af de fængslede fra 26,7 millioner kuppet mod Danske Bank i Brabrand.

Moren blev taget med mellem 50.000 og 100.000 kroner i sit private hjem og blev derfor sigtet for hæleri.

Strafferamme for hæleri

Hæleri straffes typisk med op til 1 år og 6 måneders fængsel. Straffen kan dog skærpes, hvis der er tale om hæleri i erhvervsmæssig forstand, eller hvis der er begået særligt omfattende hæleri med særligt stort udbytte. Her kan straffen nå helt op på 6 års fængsel.

Kontakt din forsvarsadvokat og få hjælp med det samme, hvis du er involveret i en sag om hæleri.

Bestemmelsen om hæleri i straffeloven har følgende ordlyd:

§290 – For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

Forsvarsadvokat til sag om hæleri

Forsvarsadvokaterne Dickmeiss har stor erfaring med sager om hæleri. Vi sørger for at give dig en retfærdig sagføring, der fører alle relevante forhold frem i lyset, så du får så lav en straf som muligt.

Kontakt os her, hvis du har brug for hjælp.