Hæleri

Hæleri

Hvis man modtager eller opbevarer varer eller udbytte, der er tilegnet på ulovlig vis, er der tale om hæleri. Man kan blive straffet for hæleri i mange tilfælde, både ved at transportere, opbevare, skjule eller hjælpe til med at få noget solgt eller bortskaffet.

Det er dog et krav, at man har haft til hensigt at udføre hæleri – er man ikke klar over, at man er i besiddelse af noget, der er opnået på ulovlig vis, er det f.eks. ikke strafbart. Det gælder dog ikke, hvis man starter med at handle i god tro, men senere kommer i ond tro, fordi man opdager, at man er i besiddelse af hælervarer.

Strafferamme

Hæleri straffes typisk med op til 1 år og 6 måneders fængsel. Straffen kan dog skærpes, hvis der er tale om hæleri i erhvervsmæssig forstand, eller hvis der er begået et særligt omfattende hæleri med særligt stort udbytte. Her kan straffen nå helt op på 6 års fængsel.

Kontakt din forsvarsadvokat og få hurtig hjælp, hvis du er involveret i en sag om hæleri.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§290 – For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.