Søg
Close this search box.

Hæleri

Hvad er hæleri?

Der er tale om hæleri, hvis man modtager eller opbevarer varer eller udbytte, der er anskaffet ulovligt. Oftest vil hæleri komme til udtryk ved handel med tyvekoster eller opbevaring af penge anskaffet ved tyvekoster.

Man kan blive straffet for hæleri i mange forskellige tilfælde. Det er både hæleri at transportere, opbevare, skjule eller hjælpe til med at få tyvekoster eller penge solgt eller bortskaffet.

Betydningen af hæleri er altså, at man for egen vindings skyld har med værdigenstande at gøre, der ikke er ens egen eller andres retmæssige ejendom.

Du er dermed i princippet hæler, hvis du køber en vare, der er blevet stjålet. Du skal dog vide, at den er stjålet, før du kan dømmes for hæleri.

Hvad er hælervarer?

Hælervarer er dermed genstande stjålet eller erhvervet på ulovlig vis med henblik på videresalg. 

Klassiske eksempler på hælervarer er stjålne elektronikprodukter som mobiltelefoner og computere samt smykker, køretøjer og dyrt modetøj. Generelt skal vi kigge mod genstande af høj værdi for at finde attraktive hælervarer.

Straf for hæleri

Straffen for hæleri ligger typisk på bøder og små fængelsstraffe for mindre grelle tilfælde. For større sager er der set fængselsstraffe på op mod 6 år. 

Hæleri i god tro - straffes ikke

For at blive straffet for hæleri er det et krav, at man har haft til hensigt at udføre hæleri – altså at man handler i ond tro.

Er man ikke klar over, at man er i besiddelse af noget, der er anskaffet på ulovlig vis, handler man i god tro, og det er dermed ikke strafbart.

Køb af hælervarer i god tro kan straffes, hvis du får viden om det

Du kan ustraffet købe hælervarer, hvis du ikke er klar over det – og dermed handler i god tro.

Men hvis du senere opdager, at du er i besiddelse af hælervarer, og fortsætter din handling, er du nu i ond tro og kan derfor straffes.

Groft uagtsomt hæleri - eksempel

Der er stor forskel på straffen for hæleri, og de største straffe gives for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Det kan f.eks. være meget systematiske bagmænd, hvis intentioner er fuldstændig klare.

Et eksempel på groft uagtsomt hæleri er en 56-årig mand, der blev dømt 5 års fængsel og udvisning i en sag om ca. 224 millioner kroner.

Eksempel på dom for hæleri: Fire personer dømt i millionsag

En kvinde og tre mænd blev i 2020 dømt mellem 1 og 2,5 års fængsel for hæleri. Sagen havde et omfang på minimum 3 millioner kroner i kontanter.

Hæleriet blev udført via det såkaldte Hawala-system, 

Strafferamme for hæleri

Hæleri straffes typisk med op til 1 år og 6 måneders fængsel. Straffen kan dog skærpes, hvis der er tale om hæleri i erhvervsmæssig forstand, eller hvis der er begået særligt omfattende hæleri med særligt stort udbytte. Her kan straffen nå helt op på 6 års fængsel.

Kontakt din forsvarsadvokat og få hjælp med det samme, hvis du er involveret i en sag om hæleri.

Bestemmelsen om hæleri i straffeloven har følgende ordlyd:

§290 – For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

Forsvarsadvokat til sag om hæleri

Forsvarsadvokaterne Dickmeiss har stor erfaring med sager om hæleri. Vi sørger for at give dig en retfærdig sagføring, der fører alle relevante forhold frem i lyset, så du får så lav en straf som muligt.

Kontakt os her, hvis du har brug for hjælp.