Søg
Close this search box.

Uagtsomt manddrab og manddrab

Når man juridisk snakker om drab på mennesker, skelner man mellem to typer: Uagtsomt manddrab og manddrab

Hvad er uagtsomt manddrab?

Man kan blive dømt for uagtsomt manddrab, hvis man er skyld i et drab, men ikke har haft til hensigt at dræbe ofret.

Uagtsomt manddrab dømmes typisk i forbindelse med trafikdrab, hvor gerningsmanden uforsætligt har kørt en person ihjel.

Hvad betyder uagtsomt manddrab?

Uagtsomt manddrab betyder, at en person slår en anden person ihjel, uden der har været en hensigt om at slå personen ihjel.

”Uagtsomt” betyder også ”uforsætligt” eller ”ufrivilligt”. Når noget sker uagtsomt, sker det dermed uden personens hensigt.

Personen har altså ikke planlagt at gøre det, hvis noget er sket uagtsomt.

Hvad er manddrab?

For at blive dømt for manddrab skal det derimod kunne bevises, at gerningsmanden har haft en klar intention om at dræbe ofret.

Et manddrab er altså en bevidst handling fra gerningsmandens side.

Strafferamme for uagtsomt manddrab

Straffen for uagtsomt manddrab er lavere end straffen for manddrab. For uagtsomt manddrab kan man idømmes alt fra bødestraf til fængselsstraf med op til 8 års fængsel.

Det afhænger af situationen – og herunder vil vi give nogle eksempler på straffe for uagtsomt manddrab.

Uagtsomt manddrab i trafikken – eksempel på domme

En kvinde påkørte en ung mand i forbindelse med et cykelløb med døden til følge for den unge mand. Kvinden fik i det tilfælde en bøde på 1.500 kroner.

En 22-årig mand kørte en 15-årig dreng ihjel bl.a. ved bevidst at foretage en farlig overhaling i tågen. Manden fik en dom på 1 år og 4 måneders fængsel.

Uagtsomt manddrab spirituskørsel – eksempel på domme

Uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel giver i gennemsnit en højere straf, end hvis der ikke er spiritus eller euforiserende stoffer indblandet.

En 24-årig lettisk mand blev både idømt 3 års fængsel og udvisning fra Danmark, da han med en promille på 1,46 kørte en familie ihjel.

En 23-årig mand blev idømt en rekordstraf på 4 år og 6 måneders fængsel for at køre en 46-årige dame ihjel. Manden kørte vanvidskørsel i byen, på et tidspunkt med over 200 i timen, og han havde en promille på 1,01 samt hash i blodet.

Strafferamme for manddrab

Straffen for manddrab er en af de absolut hårdeste, og der dømmes udelukkende frihedsberøvende straffe.

Fængselsstraf for mord

Dømmes man for manddrab, kan man regne med mindst 5 års fængsel og helt op til livstid, afhængig af grovheden. Historisk ligger straffe typisk på mellem 6 og 14 års fængsel.

Vi skal desuden gøre opmærksom på, at livstid ikke nødvendigvis betyder resten af livet i fængsel, da man i Danmark har krav på at få vurderet sin sag efter 12 år, hvor man kan opnå prøveløsladelse.

Selv Palle Sørensen, der myrdede 4 politifolk, blev løsladt fra fængslet på trods af en livstidsdom. Han nåede at sidde i fængsel i 33 år for forbrydelsen.  

Forsøg på manddrab straf

Man kan dømmes for forsøg på drab, der også indgår i straffeloven for manddrab § 237.

Forsøg på manddrab straffes ligeledes hårdt. Et eksempel er en 51-årig mand, der stak en 19-årig i maven flere gange med kniv. Det blev vurderet, at den 51-årige så det som sandsynligt, at den 19-årige ville dø af det.

Den 51-årige blev derfor idømt 6 års fængsel.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§237 – Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

§241 – Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

Bemærk

I både manddrabs- og uagtsomt manddrabssager afhænger straffen meget af sagens omstændigheder. Det er derfor essentielt, at du er repræsenteret af en kompetent forsvarsadvokat.