Manddrab og uagtsomt manddrab

Manddrab og uagtsomt manddrab

Når man juridisk snakker om drab på mennesker, skelner man mellem to typer: Manddrab og uagtsomt manddrab. For at blive dømt for manddrab skal man kunne bevise forsæt for at dræbe ofret, mens man kan blive dømt for uagtsomt manddrab, hvis man ikke har haft til hensigt at dræbe ofret.

Uagtsomt manddrab benyttes typisk i forbindelse med trafikdrab, hvor gerningsmanden ikke har haft til hensigt at slå nogen ihjel.

Desuden kan man dømmes for forsøg på drab, der også indgår i straffeloven for manddrab § 237.

Strafferamme

Straffen for manddrab er en af de absolut hårdeste, og der dømmes udelukkende frihedsberøvende straffe. Dømmes man for manddrab, kan man regne med mindst 5 års fængsel og helt op til livstid. Her skal vi gøre opmærksom på, at livstid ikke nødvendigvis betyder resten af livet, da man i Danmark har krav på at få vurderet sin sag efter 12 år, hvor man kan opnå prøveløsladelse.

Straffen for uagtsomt manddrab er lavere. Her kan man idømmes alt fra bødestraf og fængselsstraf med op til 8 års fængsel. Det afhænger af situationen – uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel giver for eksempel typisk 6-8 måneders fængsel.

I både manddrabs- og uagtsomt manddrabssager afhænger straffen utroligt meget af sagens omstændigheder. Det er derfor essentielt, at du er repræsenteret af en kompetent forsvarsadvokat.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§237 – Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

§241 – Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.