Røveri

Røveri

En forbrydelse betegnes som røveri, når der ved brug af vold eller trussel herom er tilegnet sig ejendom eller værdigenstande, der ikke tilhører forbryderen. Heri består dermed forskellen på f.eks. underslæb, hvor værdierne i forvejen er i forbryderens varetætgt

Røveri betegner altså både et bankrøveri, en trussel om vold mod at hæve penge på offerets dankort og røveri af f.eks. et varelager, hvor medarbejdere trues til at udlevere goderne.

Strafferamme

Røveri straffes med fængsel på op til 6 år, medmindre røveriet er af særlig grov karakter. Her kan straffen stige til op til 10 år, hvis det vurderes, at der har været særligt farlige elementer i spil, og at de involveredes liv har været i fare. Dette er en vurderingssag, og her er det essentielt, at du har en god forsvarsadvokat på din side. 

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§288 – For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,

bringer en stjålen ting i sikkerhed eller

tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2.

Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.