Underslæb

Underslæb

Hvis du er skyldig i at tilegne dig værdier, der er i din varetægt, men ikke tilhører dig, kan du blive dømt for underslæb. Der er altså en klar forskel på f.eks. tyveri og røveri og så underslæb: Ved de to første skal man først sikre sig genstanden i sin varetægt – ved underslæb har man den allerede, og man beholder den uretmæssigt.

Vi skelner typisk mellem underslæb af penge og underslæb af ting:

Penge betroet – f.eks. som kasserer eller kassemedarbejder.

Ting betroet – hvis man f.eks. sælger en ting, man låner eller lejer. Også hvis man giver tingen bort eller bruger den uberettiget.

Strafferamme

Generelt set ser man straffe på omkring halvandet års fængsel for tilfælde af underslæb, men er tilfældet særligt grovt, kan man straffes med op til 8 års fængsel. Det er dog yderst sjældent, at vi ser straffe af den størrelse, da der ofte er formildende omstændigheder i sager om økonomisk kriminalitet. Det kan f.eks. være personens grund til at gøre det eller efterfølgende hjælp til opklaring af sagen.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§278 – For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

Når Forsvarsadvokaterne Dickmeiss repræsenterer dig i en sag, vil vi starte hele processen med at afdække, om der overhovedet er tale om underslæb, eller om anklagen er fejlagtig. Hvis der ikke er tale om underslæb, men måske i stedet grov uagtsomhed, kan sagen muligvis droppes, og det kan spare både dig og retten en masse tid.