Søg
Close this search box.

Underslæb

Hvad er underslæb?

Underslæb betyder, at du er fundet skyldig i at tilegne dig værdier, der er i din varetægt – men ikke tilhører dig. Det kan f.eks. være, at du har adgang til en bankkonto med penge, der ikke tilhører dig – men beslutter dig for at bruge de penge til eget personligt formål.

Der er altså en klar forskel på f.eks. tyveri og røveri og underslæb: Ved de to første skal man først sikre sig genstanden i sin varetægt. Ved underslæb har man den allerede – men beslutter at beholde den uretmæssigt.

Forskellige typer underslæb

Vi skelner typisk mellem underslæb af penge og underslæb af ting:

  • Penge betroet – f.eks. som kasserer eller kassemedarbejder.
  • Ting betroet – hvis man f.eks. sælger en ting, man låner eller lejer. Også hvis man giver tingen bort eller bruger den uberettiget.

3 konkrete eksempler på underslæb

Herunder følger 3 almindelige eksempler på underslæb.

  1. Det kunne f.eks. være en regnskabschef for en stor koncern, der foretager en række overførsler af mellemstore beløb over en årrække, hvor de for koncernen små beløb ikke vækker tilstrækkelig opmærksomhed til at blive opdaget. 
  2. Det kunne være kassereren i den lokale fodboldklub, som beslutter sig for at bruge klubbens penge fra bl.a. kontingenter på private fornøjelser, men fortsætter med at opgive regnskaber, der viser det, de bør vise.
  3. Det kunne være en ansat i kommunen, der overfører penge fra en kommunekonto til egen private konto. Det mest kendte eksempel her er sandsynligvis det med Britta Nielsen.


Vi ser oftest eksempler på underslæb, når en person med adgang til en konto med mange midler vurderer, at personen kan tilegne sig midlerne til egne personlige formål, uden det bliver opdaget.

Eksempler på domme for underslæb

I slutningen af 2020 blev en frivillig kasserer dømt 6 måneders betinget fængsel for at have begået underslæb for 154.000 af foreningens midler, der bl.a. stammer fra medlemsbidrag. Kassereren havde overført midlerne til sin egen konto og holdt sig fri af søgelyset ved at aflevere retvisende regnskaber til bestyrelsen.

I slutningen af 2019 blev tidligere formand for Julehjælpen dømt 1 års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste for at have taget 613.000 kroner fra Julehjælpens kasse, der skulle være gået til samfundets svageste.

I slutningen af 2020 blev en kommunalt ansat idømt 4 måneders fængsel for at lade Sorø Kommune, hvor han var ansat, betale 73.000 for mandens private entreprenørmaskiner.

Underslæb strafferamme

Typisk ligger strafferammen på underslæb på op til 1,5 års fængsel. Er tilfældet af underslæb særligt groft, kan man dog straffes med op til 8 års fængsel.

Det er dog yderst sjældent, at vi ser straffe af den størrelse, da der ofte er formildende omstændigheder i sager om økonomisk kriminalitet. Det kan f.eks. være personens grund til at gøre det eller efterfølgende hjælp til opklaring af sagen.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§278 – For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

Når Forsvarsadvokaterne Dickmeiss repræsenterer dig i en sag, vil vi starte hele processen med at afdække, om der overhovedet er tale om underslæb, eller om anklagen er fejlagtig. Hvis der ikke er tale om underslæb, men måske i stedet grov uagtsomhed, kan sagen muligvis droppes, og det kan spare både dig og retten en masse tid.