Psykisk vold

Jeg hjælper som advokat i sager om psykisk vold, der er et alvorligt fænomen med store kort- og langsigtede konsekvenser. I dette indlæg gennemgår jeg en definition af psykisk vold og beskriver, hvordan det typisk straffes.

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er gentagende handlinger mod en person, der nedgør, ydmyger, manipulerer, krænker, skræmmer eller på anden måde psykisk skader offeret.

Psykisk vold kan bl.a. forekomme i følgende relationer:

 • Parforhold
 • Ekspartnerforhold
 • Forældre mod deres børn
 • Autoritetsforhold, f.eks. lærer og elev


Psykisk vold straffes efter straffelovens § 243.

Hvad er psykisk vold i parforhold?

Psykisk vold opstår oftere i parforhold end nogen anden relation. Det er også den mest udbredte form for partnervold.

Psykisk vold i parforhold kendetegnes bl.a. ved:

 • Manipulering og nedgørelse af partner – f.eks. af udseende og adfærd. Både foran andre og alene
 • Digital overvågning af partner – f.eks. insisteren på at se sendte og modtagne beskeder
 • Partner presses til samleje, selvom partner ikke har lyst
 • Trusler om selvskade, hvis partner forlader gerningsmand


Konsekvenserne af psykisk vold i et parforhold er ofte markante. Det kan medføre store skader på offerets selvfølelse, særligt fordi volden foregår i en relation, der burde kendetegnes ved følelsesmæssig støtte og stabilitet.

Hvad er psykisk vold mod børn?

Psykisk vold mod børn er mindre udbredt, men har desværre også en vis hyppighed i familierelationer.  

Psykisk vold mod børn kendetegnes bl.a. ved verbale og ikke-verbale handlinger, der:

 • Har til formål at få barnet til at føle sig værdiløs, uelsket og uønsket
 • Isolerer barnet, så barnet ikke opbygger hensigtsmæssige sociale relationer
 • Truer og skræmmer barnet


Konsekvenserne af psykisk vold mod børn er store, både på kort og lang sigt. Børn, der udsættes for psykisk vold, har større risiko for at udvikle asocial og udadreagerende adfærd og har ofte svært ved at fungere i sociale sammenhænge.   

Psykisk vold i straffeloven - § 243

§ 243: Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Hyppige tegn på psykisk vold

Hvis din krænker gør én eller flere af følgende ting, er det tegn på psykisk vold:

 • Du bliver jævnligt ydmyget eller talt ned til – både alene og foran andre menensker
 • Det respekteres ikke, når du siger fra
 • Du bliver kontrolleret og føler, at du skal spørge om lov for at gøre ting
 • Du bliver jævnligt kritiseret for dine fejl og mangler
 • Din krænker giver dig skylden for vedkommendes dårlige humør og adfærd


Barrie Davenport har defineret 30 tegn på psykisk vold. Dem kan du læse her.

Se her, hvordan Det Kriminalpræventive Råd definerer psykisk vold.

Hvis du er i tvivl, om du er udsat for psykisk vold, kan du starte med at tage denne test

Få hjælp til psykisk vold

Hvis du udsættes for psykisk vold, skal du med det samme søge hjælp. Det kan du gøre følgende steder:


Du er også velkommen til at kontakte mig. Så hjælper jeg dig gerne i den rigtige retning og repræsenterer dig eventuelt i en forsvarssag.

Hvornår er psykisk vold strafbart?

Psykisk vold fik sin egen selvstændige paragraf i Straffeloven 1. april 2019. Sagerne er ofte svære at bevise, og de fleste sager ender derfor med frifindelse.

Følgende skal generelt være opfyldt, før psykisk vold kan straffes ved lov:

 • Skal være flere handlinger over en længere periode
 • Skal være groft nedværdigende eller forulempende adfærd
 • Adfærden skal være egnet til at kontrollere og begrænse offeret


Du kan anmelde psykisk vold til politiet både pr. mail, telefonisk eller personligt. Læs mere her eller kontakt mig for hjælp i den henseende.

Psykisk vold strafferamme

Psykisk vold kan straffes med op til 3 års fængsel. I praksis dømmes typisk fængselsstraffe på flere måneder.

Se eksempler på domme herunder.

Psykisk vold dom - eksempler

Denne mand fik fire måneders ubetinget fængsel for at udøve psykisk vold mod en kvinde over en periode på et år. 

Denne 46-årige mand blev også idømt fire måneder ubetinget fængsel for at udøve psykisk vold igennem en periode på et år.