Søg
Close this search box.

Vold mod tjenestemand i funktion

Vold mod person i offentlig tjenestefunktion

Bestemmelsen om vold mod tjenestemand i funktion har sin egen paragraf i loven, fordi den anses som særligt samfundsødelæggende. Vold mod tjenestemand straffes derfor hårdere end vold mod private, som du kan læse mere om her.

Hvad er offentlig tjeneste?

Om noget er offentligt eller ej bestemmes ret simpelt af følgende: Foretager personen sig noget på vegne af enten den lovgivende, udøvende eller den dømmende myndighed, er personen i offentlig tjeneste.

Det dækker altså f.eks. over en politimand, en præst, en officer, en dommer eller en fængselsbetjent. 

Loven om vold mod tjenestemand i funktion anvendes oftest ved vold mod politifolk eller embedsmænd i det offentlige. Der skelnes mellem decideret vold, trusler om vold og forhindringer for udførelse af hverv.

Vold mod politimand

Ifølge loven har det ingen betydning, om volden går ud over en politimand, en dommer eller en præst. Alligevel ser man dog ofte, at vold mod politimænd straffes hårdere, end den ellers ville have gjort.

Det skydes først og fremmest, at volden oftere er hårdere mod politimænd, end den er mod andre tjenestemænd i funktion. Derudover ses volden mod politimænd også som særligt alvorligt – netop fordi de er borgernes synlige værn mod voldsmænd. Dem, vi ringer til, når vi ikke selv kan eller vil håndtere en trussel.

Strafferamme for vold mod tjenestemand

Der findes fire bestemmelser i straffelovens paragraf 119. De dækker både over decideret fysisk vold, mens de også omfatter trusler om vold. Trusler straffes også, uanset om gerningsmanden har haft egentlige intentioner om at bringe ofrets liv i fare.

Hvad er straffen for vold mod tjenestemand?

Bestemmelserne straffes meget bredt – helt fra bødestraf og op til 8 års fængsel. Straffen afhænger af forskellige faktorer, bl.a.:

  • voldens karakter
  • gerningsmandens historik
  • og skader på ofret.


Hvis man ikke har udøvet vold eller fremsagt trusler, men i stedet forhindret udførslen af arbejde (paragraf 119 stk 4), straffes man med bøde eller op til 1 år og 6 måneders fængsel.

Her ser man oftest en bødestraf, men hvis der har været skærpende omstændigheder, såsom grov forstyrrelse af ro og orden, kan straffen stige.

Din forsvarsadvokat kan altid hjælpe dig med at finde formildende omstændigheder og reducere din straf.

Domme for vold mod tjenestemand

Der er to nyere eksempler på vold mod tjenestemand, der tiltrak sig opmærksomhed i medierne.

Den første er en 20-årig mand, der i forbindelse med en Stram Kurs demonstration i slutningen af 2019 skubbede en eller flere betjente hårdt i brystet. I kombination med en række andre forseelser fik han et halvt års ubetinget fængsel. 

Den anden er en 24-årig mand, der blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel for at nikke en politibetjent en skalle, sparke en anden i maven, slå en tredje med knytnæve og spytte på to af dem. 

Domme for forsøg på vold mod tjenestemand

Man kan også blive dømt for vold mod tjenestemand, hvis man forsøger at begå volden, og handlingen ikke bliver fuldbyrdet. 

Det ses f.eks. ved denne 35-årige mand, der blev sigtet for at true med et koben

Eller denne 22-årige kvinde, der blev anholdt for spritkørsel og gjorde meget kraftig og voldelig modstand.

Eller denne 20-årige mand, der stjal en rendegraver, som han påkørte politibilen med 3 gange. 

Dom for trusler om vold mod tjenestemand

Et andet eksempel er denne gruppe drenge på 17-19 år, der truede en ansat i U-huset i Helsinge. Drengene blev alle sigtet for trusler mod tjenestemand. 

Bestemmelsen i straffelovens paragraf 119 har følgende ordlyd:

§119 – Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Stk. 4. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.