Søg
Close this search box.

Voldtægt

Hvad er voldtægt?

De fleste ved, hvad der kendetegner en voldtægt. En voldtægtsforbryder tvinger sig til et samleje, enten ved brug af vold eller trusler om vold. Der findes dog også andre forbrydelser, der betegnes som voldtægt. Hvis forbryderen f.eks. har samleje med en person, der er ude af stand til at sige nej eller på anden måde modsætter sig handlingen (hvis offeret f.eks. er påvirket eller på anden måde føler sig presset til at fuldføre handlingen), er der også tale om voldtægt.

Gerningsmanden er oftest en mand, og offeret er oftest en kvinde, men både mænd og kvinder begår voldtægter, og både mænd og kvinder er ofre, og begge køn kan således dømmes for voldtægt.

Strafferamme forklaret

En voldtægt straffes oftest med op til 8 år, men der er altid tale om individuel strafudmåling. Her vil man lægge vægt på straffens særlige forhold, herunder gerningens alvor. Hvis gerningen har været særlig farlig, kan der straffes med fængsel i op til 12 år. Hvis man har samleje med et barn under 12 år, kan man på samme måde straffes med fængsel i op til 12 år eller ej – uanset om barnet har givet samtykke. Børn er ikke i stand til at vurdere, om de har lyst til samleje, og derfor kan et barns samtykke aldrig gælde.

Eftersom en voldtægt er svær at bevise i praksis, da den ofte vil bero på vidneudsagn, er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt, så du kan belyse sagens fakta på bedst mulig vis. Her er det essentielt at have en forsvarsadvokat som guide.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§216 – For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Stk. 5. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.