Søg
Close this search box.

Trusler mod offentligt ansatte

Hvad er trusler mod offentligt ansatte?

En trussel mod offentlig ansatte efter straffelovens § 119 er, når en person bevidst forsøger at indgyde frygt for en eller flere andre tjenestepersoners sikkerhed. 

Det kan f.eks. være en trussel om skade på en politibetjent eller en ansat på et bosted. 

Eksempel på dom for trusler mod offentligt ansatte

Strafferamme for trusler mod offentligt ansatte

Straffen for trusler mod offentligt ansatte varierer stort afhængigt af grovheden, gerningsmandens karakter og historik, og den specifikke sag. Typisk straffes man med bøde og i yderste tilfælde fængsel op til 8 år. 

En stor forskel på trusler mod offentlig ansatte og regulære trusler er, at trusler om simpel vold kan straffes, hvis de fremføres mod en offentlig ansat. Det kan det ikke, hvis de fremsættes mod menig mand. 

Bestemmelsen i straffeloven for trusler mod offentligt ansatte har følgende ordlyd:

§119

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. 

På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. 

Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.

Stk. 4. 

Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.