Trusler

Trusler

Hvis man straffes for at have fremsat trusler, er det bevist, at man har kommet med så tilstrækkeligt truende udsagn, at ofret enten frygter for sit eller andres liv, helbred eller velvære. Det er selvsagt ikke ligetil at bevise sådan en sag, og derfor beror vurderingen altid på de konkrete forhold.

Den tiltalte skal for eksempel have haft det nødvendige forsæt til at fremsætte truslen. Dette afhænger blandt andet af den generelle tone imellem parterne, og deres indbyrdes forhold. Det skal desuden bemærkes, at det er ligegyldigt, om truslen rent faktisk har indgydet frygten – så længe intentionen har været at ofret skal frygte, er betingelsen for truslen opfyldt.

Strafferamme

Straffen for trusler varierer stort afhængigt af grovheden, gerningsmandens karakter og historik, og den specifikke sag. Typisk straffes man med bøde og fængsel op til 2 år. Cirka en tredjedel af trusselssager er endt med bøder, mens en tredjedel er endt med ubetingede fængselsstraffe.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§266 – Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.