Søg
Close this search box.

Trusler

Der findes mange former for trusler, og på denne side får du et overordnet overblik og eksempler på de forskellige slags.

Vi gennemgår bl.a. dødstrusler og online trusler – ligesom du får henvisninger til andre typer trusler, som bliver gennemgået i dybden.

Hvad er trusler?

En trussel efter straffelovens § 266 er, når en person bevidst forsøger at indgyde frygt for en eller flere andre personers sikkerhed. En trussel skal have en vis karakter og grovhed, før den kan straffes.

Det kan f.eks. være en trussel om skade på personens helbred eller ligefrem trussel på personens liv (dødstrussel). Vi gennemgår de forskellige former for trusler herunder.

Vær opmærksom på, at trusler mod vidner og trusler mod offentligt ansatte straffes efter andre paragraffer. 

Dødstrussel/trussel på livet – eksempler på straf

En dødstrussel fremsat af en person betyder, at personen truer med at dræbe den person, truslen er henvendt til.

Dødstrusler kan straffes med bøde, samfundstjeneste og op til 2 års fængsel, hvis den er særligt alvorlig. I praksis sker det dog sjældent.

Trusler på SMS

Lovgivningen siger ikke noget specifikt om trusler på SMS. Trusler på SMS kan dog nemt dokumenteres og adskiller sig derfor på den måde fra verbale trusler.

Denne 60-årige mand blev f.eks. idømt 10 dages fængsel for trusler om vold på SMS.

Trusler på nettet (online trusler)

Kan indirekte trusler også straffes?

Trusler uden konkret indhold (indirekte trusler) som f.eks. ”Bare vent til jeg får fat i dig” kan være sværere at få dømt i retten.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en indirekte trussel vil være strafbar.

Hvornår defineres det som en trussel efter § 266?

Hvis man straffes for at have fremsat trusler, er det bevist, at man har kommet med så tilstrækkeligt truende udsagn, at ofret kan frygte for sit eller andres liv, helbred eller velvære. Det er ikke ligetil at bevise sådan en sag, og derfor beror vurderingen altid på de konkrete forhold.

Den tiltalte skal for eksempel have haft det nødvendige forsæt til at fremsætte truslen. Dette afhænger blandt andet af den generelle tone imellem parterne, og deres indbyrdes forhold.

Det skal desuden bemærkes, at det er ligegyldigt, om truslen rent faktisk har indgydet frygten – så længe intentionen fra gerningsmanden har været der, er betingelsen for truslen opfyldt.

Trusler om simpel vold straffes generelt ikke. F.eks. var udsagnet ”du skal have en omgang bank” ikke tilstrækkeligt jvf. en dom i Højesteret i år 2012. 

Strafferamme

Straffen for trusler varierer stort afhængigt af grovheden, gerningsmandens karakter og historik, og den specifikke sag. Typisk straffes man med bøde og i yderste tilfælde fængsel op til 2 år. 

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§266 – Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.