Søg
Close this search box.

Case

Strafbortfald på grund af lang sagsbehandlingstid

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for overtrædelse af straffelovens §302, idet han groft skulle have tilsidesat bogføringslovens regler og ikke have indleveret årsrapport.

Tvangsopløsning – politianmeldt af kurator

Forholdene var begået tilbage i 2018. Af sagens oplysninger fremgik det, at der var tale om et selskab, der i 2020 blev begæret tvangsopløst som følge af manglende indlevering af årsregnskaber. Kurator kunne ikke få fat i bogføringsbilagene, hvorfor han indgav anmeldelse til Fyns Politi om, at der ikke var bogført i overensstemmelse med god bogføringsskik, ligesom der ikke var indleveret årsrapport.

Der blev herefter rejst tiltale mod klienten for overtrædelse af straffelovens §302 om groft at have tilsidesat reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Minimal drift i selskabet – forældet sag

Af sagens oplysninger fremgik det, at der havde været minimal drift i selskabet, og at der i 2018 alene havde været 3 transaktioner.

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at sagen vedrørende overtrædelse af årsregnskabsloven var forældet, idet der ikke indenfor 5 år efter forholdet var rejst sigtelse.

For så vidt angår bogføringsloven gjorde advokat Dickmeiss gældende, at der var tale om et meget lille antal transaktioner, og at en manglende bogføring heraf ikke kunne udgøre en grov tilsidesættelse af god bogføringsskik. Som følge heraf kunne der ikke dømmes for overtrædelse af straffelovens §302.

Retten enig – klient frifundet

Såfremt retten mente, at bogføringsloven var overtrådt, gjorde advokat Dickmeiss gældende, at en given straf skulle bortfalde som følge af lang sagsbehandlingstid. Retten var enig i, at der ikke kunne dømmes for overtrædelse af årsregnskabsloven, idet forholdet var forældet.

Retten fandt, at bogføringsloven var overtrådt, men fandt ikke forholdet så groft, at det kunne godtgøre en overtrædelse af straffelovens §302. Som følge heraf blev klienten frifundet herfor. Retten fandt, at bødeansvaret for overtrædelse af bogføringsloven skulle bortfalde henset til overtrædelsens karakter og sagsbehandlingstiden i sagen.

Del indlæg